فهرست تفصیلی کدها

توجه مقررات منسوخ داراي كاربرد كمتر، با فونت «هاي لايت» ؛ و مقررات ماليات بر ارزش افزوده و ماليات موسوم به تجميع عوارض با فونت «ايتاليك» مشخص شده‌اند. با كليك بر روي كدهاي فعال قادر به مشاهده متن آن كد خواهيد شد. بیشتر بخوانید >>

محدوده نمايش

کد عنوان / مرجع صدور مواد مرتبط شماره تاريخ صدور خلاصه موضوع
4786 بخشنامه - 230/57670 د 16 آذر 1400 رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230/8932/د مورخ 1400/02/22
4785 دستورالعمل - 230/55364 د 8 آذر 1400 نحوه اعمال تغییرات عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه
4784 دستورالعمل - 230/9368 ص 30 آبان 1400 اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 230/53338 مورخ 1399/11/19
4783 بخشنامه 97 و 219 230/51900 د 26 آبان 1400 برنامه ریزی اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های عملکرد سال 1399 مودیان با اهمیت شناسایی شده ناشی از خروجی اول درافتی از سامانه سنجش ریسک مودیان به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی
4782 بخشنامه - 200/1400/62 26 مهر 1400 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
4781 بخشنامه 148 200/1400/60 25 مهر 1400 ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
4780 بخشنامه 11 200/1400/58 22 مهر 1400 ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران
4779 بخشنامه 238 و 29 ق.م.ا.ا 200/1400/57 22 مهر 1400 تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/07/24
4778 بخشنامه - 200/1400/54 21 مهر 1400 احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 13/06/1400 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
4777 بخشنامه 12 210/1400/53 21 مهر 1400 ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 02/04/1399 سازمان امور مالیاتی کشور
4776 تصویبنامه - 73974/ت/5892 هـ 14 مهر 1400 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
4775 دستورالعمل 141 200/1400/518 12 مهر 1400 ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
4774 دستورالعمل - 230/40038 د 11 مهر 1400 تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400
4773 بخشنامه 169 و 169 مکرر 200/1400/52 11 مهر 1400 ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169
4772 بخشنامه 148 و 138 210/1400/51 10 مهر 1400 ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21
4771 دستورالعمل 54 و 169 مکرر 200/1400/517 6 مهر 1400 دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1399/09/05
4770 بخشنامه 132 210/1400/50 31 شهريور 1400 ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398
4769 دستورالعمل - 230/37844 د 31 شهريور 1400 مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی
4768 بخشنامه 105 و 131 210/1400/49 29 شهريور 1400 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
4767 بخشنامه 59، 190،157 210/1400/48 28 شهريور 1400 ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/1و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی
4766 بخشنامه 141 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 210/1400/47 24 شهريور 1400 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09/06/1400
4765 بخشنامه 86 و 87 210/1400/46 23 شهريور 1400 اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم»
4764 بخشنامه 147 210/1400/45 15 شهريور 1400 ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش
4763 دستورالعمل - 200/1400/516 7 شهريور 1400 دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
4762 بخشنامه - 210/1400/44 3 شهريور 1400 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400
4761 بخشنامه - 200/1400/39 1 شهريور 1400 ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
4760 دستورالعمل - 200/1400/515 23 مرداد 1400 دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور
4759 بخشنامه 169 200/1400/38 19 مرداد 1400 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394)
4758 بخشنامه 59 210/1400/36 13 مرداد 1400 موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
4757 بخشنامه 57، 80، 110، 116 و 126 200/1400/35 4 مرداد 1400 ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل
4756 بخشنامه - 230/24815 د 4 مرداد 1400 تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398
4755 بخشنامه - 210/1400/34 28 تير 1400 ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
4754 آیین نامه - 210/1400/33 28 تير 1400 ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
4753 دستورالعمل 238 و 29 ق.م.ا.ا 200/1400/514 26 تير 1400 ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است.
4752 بخشنامه 127 210/1400/31 15 تير 1400 ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: